Αποποίηση Ευθυνών

1.Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στις αναλύσεις της σελίδας, αποτελούν ερευνητικό έργο που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνική μελέτη των των κινητών αξιών και έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Καμιά από τις πληροφορίες των αναλύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή ή πρόσκληση για το άνοιγμα, κλείσιμο ή διατήρηση θέσεων στην αγορά οποιασδήποτε αξίας η οποία διαπραγματεύεται σε οργανωμένη ή μη αγορά.

2.Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για πάσης φύσεως οφέλη, ζημιές, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν τμηματικά ή στο σύνολό τους από πράξεις που βασίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στην επεξεργασία ή στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών, των στοιχείων και των επενδυτικών συστημάτων που ο αναγνώστης μπορεί να βρει στις αναλύσεις. Αντίθετα ο αναγνώστης φέρει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά και για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

3.Οι αποδέκτες των αναλύσεων, πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται, πως οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές ενέχουν κινδύνους (μεγάλους, μικρούς και σπάνια μηδενικούς), μείωσης ή και απώλειας ακόμη της αξίας της επένδυσης. Γι’ αυτό, θα πρέπει πάντα να είναι άκρως επιφυλακτικοί και ερευνητικοί πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

4.Το περιεχόμενο των αναλύσεων, είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, έκδοση, διαμόρφωση, τροποποίηση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρησή τους σε τρίτους. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά, αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις του νόμου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.